Консултации за подобряване качеството на живот.

сряда, 9 януари 2013 г.

Вие сте истинският Създател на съдбата си, ако имате на­мерение да бъдете такъв.

Едни смятат, че съдбата е в ръцете на нейния господар. Други вярват, че тя е предопре­делена. Трети отиват още по-далеч, като гледат на съдбата като на участ или орис, изпратена на човек свише и предо­пределена от деянията му в минали животи. Коя гледна точка е най-близо до истината. Всяка.

Всички тези позиции са верни и дори равноправни. А нима може да бъде другояче в свят, който всъщност е дуал­но огледало? Изправен пред него, всеки получава потвърждение на образа на своите мисли. Няма смисъл да питам огледалото дали ми е съдено да виждам в отражени­ето своето тъжно или весело лице. От една страна, там се отразява онова, което е, а от друга — какъвто пожелая да се видя, такъв и ще бъда. 

Ето защо въпросът за съдбата е въпрос на избор: дали да изберете предначертаната съдба или да предпочетете свободната. Всичко е само във вашето убеждение - какво­то избирате, това и получавате. 

Ако човек е убеден, че съдбата е предопределение и не можеш да избягаш от нея, тогава наистина се реализира някакъв предрешен сценарий. Безусловно в пространство­то на варианти съществува отделен поток, по който ще плува корабчето на живота ви, в случай че го оставите на волята на вълните. „Обреченият", мятайки се в своя инфантилизъм, с благоговение вдига поглед към небесата, откъдето като шишарки върху му се сипят „ударите на съдбата": „О, сила на провидението! О, десница на моята орис!" А всъщност на челото ти е написано, че ти, глупако глупав, се намираш във властта на несъзнателния и твърде хаотичен сън, на който сам си се обрекъл. 

Но когато човек поеме управлението в ръцете си, жи­вотът му престава да зависи от обстоятелствата. Корабчето може да се насочи на която и да е страна от „съдбата", която уж е предначертана. Всичко е много просто - животът е като река. Ако гребете самичък, имате възможност да избирате посоката, а щом се оставяте на течението, сте принуден да плувате в руслото на потока, където сте се оказали. 

Искате карма - тогава ще получите карма. Мислейки, че вашата участ зависи от някакви неумолими обстоятел­ства или грешки в минали животи, по този начин реализи­рате съответния вариант. Ваша воля - нали сте Божие чедо. А ако желаете да бъдете Създател, и това е във вашата власт. Дуалното огледало ще се съгласи с всичко. Въпросът е дали умеете да боравите с него.

По-лесно е да се повярва, че съдбата е предначертана от някакви висши сили, както и че тя може да се „изчисли" и предскаже, отколкото че съществува невероятно прост­ранство на варианти, в което има абсолютно всичко. При всички случаи на хората не им е комфортно да живеят в неизвестност, те се стремят да получат макар и мъничък намек за бъдещето, затова посещават астролози, предска­затели и тълкуватели. И тук пак стои въпросът за принцип­ния избор. Какво е намерението ми - да узная какво ме очаква или да сътворя онова, което искам?

Отношението към всевъзможни тълкувания и хороско­пи е особено - то е баланс между вярата и неверието. От една страна, човек не е склонен изцяло да разчита на тези неща, а от друга — някъде дълбоко в подсъзнанието му го човърка мисълта: ами ако...? Важността в отношението му към тълкуването е минимална - може да се сбъдне, а може и не. Това е нещо като игра, която се води едновременно и сериозно, и наужким. Вследствие на това възниква някакво скрито единство между душата и разума. При тези условия се създава ми­молетен, но ясен образ, който огледалото на света охотно въплъщава в действителност. Човек самичък неволно реа­лизира предсказаното му - ето защо вероятността е над средното.

Всеки е способен да управлява съдбата си, но само при условие че поема управлението в собствените си ръце. Всичко зависи от това, каква позиция заема човекът — ак­тивна или пасивна. Можеш да се носиш по течението на живота, четейки хороскопи и приемайки съдбата си като дадена свише. Но, от друга страна, ако речеш да действаш с цялото усърдие на глупавичкия разум, можеш да си сътво­риш такава съдба, че не дай, Боже! Ето защо под активна позиция ще разбираме не умението да пляскаш с ръце по водата и да гребеш срещу течението, а намерението да управляваш насоката на мислите си съобразно с огледал­ните принципи.

Такава позиция дава реална власт над съдбата, като ус­лугите на предсказателите губят всякакъв смисъл. Не каз­вам, че предсказанията им са лъжливи. Не, индивидуални­те прогнози често се потвърждават, но те са необходими само на онези, които са избрали живота като несъзнателен сън - и между другото подобни хора винаги ще бъдат ог­ромното мнозинство. А ако смятате да превърнете живота си в осъзнат сън, който можете да управлявате, за вас ус­лугите на слугите на огледалото действително нямат смисъл. 

Цената може да се окаже съдбовна. И вината или, да речем, отговорността носят не онези, които продават съдба­та като стока, а които я купуват. Интересувайки се от про­гнозата, вие се сдобивате с огледало и питате слугата му дали днес можете да му се усмихвате. Но нали вие вече си имате огледало - слоя на вашия свят, с който можете да правите всичко, каквото искате. Със своето огледало аз съм свободен - ако искам, мога с волята си на Създател да обърна всяко поражение в победа. И така ще стане, аз плюя на всички прогнози.  

Е, ако нямате желание да бъдете Създател на своята реалност, тогава се ползвайте успешно от услугите на слу­гите на огледалото - това също е избор и начин на същест­вуване. По-точно начин на безопасно движение по течени­ето на съдбата. Тук прогнозите играят ролята на знаци - както предпазващи от възможни неприятности, така и вну­шаващи надежда за успех. В това отношение слугите на огледалото извършват полезна работа. Но не всички. 

В заключение ще добавя, че махалата на слугите на ог­ледалото при всички случаи не се безпокоят за вашата съдба, а преследват своите интереси - нужно им е посто­янно да се хранят от „клиентите" си. Хората желаят всеки ден да знаят какво ги очаква утре, затова непрекъснато посещават „осведомените" и внасят своята лепта енергия, а в замяна получават сурогат - късче изфабрикувана съдба. Ако вниманието на човек е попаднало в примката на махалото, търгуващо със съдбата, той не може да се чувст­ва уверено, докато не прочете поредния си хороскоп или не узнае тълкуването на съня си. Възниква своего рода адикция - наркотична зависимост. Необходима е постоянна доза за поддържане на илюзорната увереност в утрешния ден. А махалата се люлеят и процъфтяват.

Транссърфингът няма нужда от подобно подхранване -разбрал си принципите и си гледай кефа. Самото знание не е махало — то възниква само в случай че се създава съот­ветната структура. Транссърфингът не обяснява и устройството на света, а предлага практичен модел, който позволява да се разбере защо е възможно да управляваме реалността и как да го правим. По същия начин можем успешно да управляваме кола, без да имаме представа за устройството й. Мисията на транссърфинга е да издаде на хората „шо­фьорски книжки".
РЕЗЮМЕ 
Огледалните принципи: 
1. Светът отразява като огледало вашето отноше­ние към него. 
2. Отражението се формира в единството между ду­шата и разума. 
3. Дуалното огледало реагира със забавяне. 
4. Огледалото констатира съдържанието на отно­шението, игнорирайки неговата насоченост. 
5. Не бива да мислите какво не искате, а какво се стре­мите да постигнете. 
6. Отслабете хватката си и позволете на света да се движи по течението на вариантите. 
7. Всяко отражение възприемайте като позитивно. 

Констатирайте формулата на амалгамата при все­ки удобен случай, например: "Моят свят се грижи за мен."
Движите не отражението, а самия образ - своето отношение и насоката на мислите си.  Вниманието ви да Е фиксирано върху край­ната цел, сякаш вече е постигната.  За да материализирате слайда, е необходимо систем­но да го прожектирате в мислите си достатъчно дълго време. Не бива да потискате емоциите си, а да промените отношението си. - Вадим Зеланд

Още интересно за вас:


Консултации и медитации с Калина Митева се провеждат със записване на телефон: 0894692333

Вариантът с онлайн консултирането се запазва за всички желаещи от други градове и места. За записване скайп: syvetnik


Няма коментари:

Публикуване на коментар