Консултации за подобряване качеството на живот.

четвъртък, 8 септември 2011 г.

Транссърфинг

Ако човек е убеден, че в този свят всичко най-добро вече е продадено, тогава за него наистина остават само празни рафтове. Ако мисли, че за такава стока трябва да чака на огромна опашка и да плати скъпо и прескъпо, така и ще стане. Ако очакванията му са песимистични и пълни със съмнения, те непременно ще се оправдаят. Ако смята, че ще се сблъска с недружелюбно обкръжение, предчувст­вията му се сбъдват. Но щом го споходи невинната мисъл, че светът е запа­зил за него всичко най-добро, и това, кой знае защо, се сбъд­ва. Така човек формира с мислите си слоя на своя свят. Но в повечето случаи не разбира как става това. 

Човек се стреми „всичко да стане така, както искам". Опитва се да приложи простичкия си принцип към света: накъдето завия, натам и ще тръгна; където понатисна, там и ще се огъне. Но кой знае защо, светът не желае да му се подчини. Нещо повече - човек завива на една страна, а го отнася съвсем на друга. Би трябвало да се замисли: щом реалността се държи толкова неадекватно, значи е нужен друг подход. Може би тя се подчинява на съвсем други закони? Но човек не иска да спре, за да се огледа, и продължава упорито да постъп­ва по своя си начин. Вследствие на подобно „творчество" се получава слой на света, където „всичко не е така, както искам". Напро­тив, много неща стават „така, както не искам". Някаква странна, капризна, несговорчива реалност. Често имаме усещането, че светът сякаш ни прави на­пук. Като че ли необяснима сила привлича неприятности­те към нас. Опасенията ни се сбъдват, най-лошите ни очак­вания се оправдават. Постоянно ни преследва онова, към което изпитваме неприязън и се стараем да го избегнем. От теорията на транссърфинга е известно защо излиза така, че „получавате онова, което не искате", особено ако това нежелание е неудържимо. Вие ненавиждате или се страхувате от нещо с цялото си сърце? Значи външното намерение ще ви предостави точно това в излишък. Мисловната енергия, родена от единството между ду­шата и разума, превръща възможността в действителност. С други думи, секторът от пространството на варианти, чиито параметри отговарят на мисловното излъчване, се материализира, ако чувствата на душата са единни с мис­лите на разума. Но това не е единствената причина за реализиране на най-лошите очаквания. Общо взето, животът без пробле­ми е норма. Всичко се нарежда добре и гладко, щом се движите по течението на вариантите, без да нарушавате равновесието. Природата не обича да разхищава енергия и не е склонна да прави интриги. Нежелателните обстоятелства и събития се случват, за­щото излишните потенциали внасят изкривявания в окол­ната енергийна картина, а отношенията на зависимост за­дълбочават нещата. Излишни потенциали възникват, когато на някакви ка­чества се придава излишно голямо значение. А между хо­рата се създават отношения на зависимост, когато те срав­няват себе си с другите, противопоставят се и поставят ус­ловия от рода на: „Ако ти така, аз пък еди-как си..." Излишният потенциал не е толкова страшен, докато из­кривената оценка съществува сама за себе си, без връзка с нещо друго. Но щом изкуствено повишената оценка на един обект се постави в сравнително отношение с друг, възник­ва поляризация, която ражда вятъра на равновесните си­ли. Те се стремят да премахнат възникналата поляризация и в повечето случаи действието им е насочено срещу онзи, който я е създал. Ето няколко примера за потенциали без връзка: аз те обичам; аз обичам себе си; мразя те; аз съм си противен; аз съм добър; ти си лош. Подобни оценки не са основани на сравнение и противопоставяне. А ето примери за потенциали, създадени от отношени­ята на зависимост: обичам те, при условие че и ти ме оби­чаш; обичам себе си, защото стоя по-високо от всички вас; ти си лош, защото аз съм по-добър; аз съм добър, защото ти си лош; не харесвам себе си, понеже съм по-лош от всич­ки; ти си ми отвратителен, понеже не си като мен. Точно затова неприятностите нахлуват в живота ни толкова настойчиво и сякаш нарочно. Например в съпру­жеските двойки като че ли се съединяват несъвместими личности, сякаш за да се наказват един друг. В различни­те колективи винаги ще се намери макар един човек, кой­то ще ви досажда. Законите на Мърфи са от същото ес­тество. А е необходимо само да изпълните основното правило на транссърфинга: позволете си да бъдете себе си, а на другите - да бъдат други. Трябва да пуснете света на сво­бода, да разхлабите хватката си. 

Колкото повече държите на желанията и претенциите си, толкова по-силен е магнитът, който привлича всичко противоположно. Става буквално следното: вие сте хвана­ли света за гърлото, а той се съпротивява, опитвайки се да се освободи. Да го притискате и да настоявате е безполезно - ситуа­цията още повече ще се влоши. Вместо това трябва осъз­нато да промените отношението си към ситуацията съоб­разно с правилото на транссърфинга. Правилото на транссърфинга действа безотказно, като отървава онзи, който го спазва, от маса проблеми с неизвестен произход. Щом разхлабите хватката си и престане­те „да държите света за гърлото", той тутакси става при­ветлив и послушен. Е, а онзи, който „не пуска света", ще привлича като маг­нит всичко противоположно. Примери има колкото щеш. Вие самите можете да потвърдите, че светът честичко ви действа на нервите. Разби­ра се, за всекиго различно и в различна степен. Но в общи линии същността е: ако в дадения момент нещо може да ви извади от релси, то сякаш напук се случва. Има много начини да се повиши напрежението. Да пред­положим, бързате за някъде и се страхувате да не закъснеете. От този момент нататък всичко работи против вас. Хо­рата ви препречват пътя и си вървят бавничко, а вие не успявате да ги заобиколите. Необходимо е по-скоро да преминете през вратата, а там буквално се е извила опашка от мързеливци, които едва-едва тътрят крака. С колите по бу­леварда става същото. Всички сякаш нарочно са се наго­ворили.

Разбира се, отчасти това се дължи на възприятията - когато бързаш, ти се струва, че целият свят се движи по-бавно. Но има и явни признаци: асансьорът или колата се поврежда, автобусът закъснява, попадате в задръстване - тук вече има някаква злонамерена обективност.  Можем да приведем и други примери. Ако сте разтре­вожени или напрегнати от нещо, хората около вас ще пра­вят тъкмо това, което ви дразни, и то именно когато иска­те да ви оставят на мира. Децата се качват на главата ви, въпреки че дотогава са били кротки. Някой наоколо започва да дъвче и да гълта шумно. Разни субекти ви се мотаят в краката и ви досаж­дат с проблемите си. Навсякъде ви налитат различни преч­ки. Ако чакаш нетърпеливо някого - дълго не идва. Ако не искаш да виждаш никого - непременно ще се появи някой. И тъй нататък... Вадим Зеланд

Още интересно за вас:


Консултации и медитации с Калина Митева се провеждат със записване на телефон: 0894692333

Вариантът с онлайн консултирането се запазва за всички желаещи от други градове и места. За записване скайп: syvetnik


Няма коментари:

Публикуване на коментар