Консултации за подобряване качеството на живот.

петък, 7 октомври 2011 г.

Асцендентът

Асцендентът най-ярко отразява външния облик на поведението ни в обществото: как откликваме и реагираме, за какви се представяме. Сякаш винаги гледаме света през цветния филтър на камера. За све­та не остава друга възможност освен и той да ни гледа през същия филтър.

Влиянието на асцендента обаче не е нещо идващо отвън. Макар да е външно най-видимо, то произтича от дълбоката вътрешна индиви­дуалност, заложена в съзнанието ни още при раждането. Асцендентът е вратата към материалния свят: той е входът, през който влиза­те в живота.  По-долу са показани някои ключови думи за дванадесетте зодиа­кални знака. Във всеки от тях първата реакция на асцендента е различна: 


Асцедент в Овен реагира чрез действие
Асцедент в Телец реагира чрез изчакване
Асцедент в Близнаци реагира чрез говорене
Асцедент в Рак реагира чрез загриженост
Асцедент в Лъв реагира чрез водачество
Асцедент в Дева реагира чрез анализиране
Асцедент в Везни реагира чрез съгласуване
Асцедент в Скорпион реагира чрез управление
Асцедент в Стрелец реагира чрез забавление
Асцедент в Козирог реагира чрез справяне
Асцедент в Водолей реагира чрез общителност
Асцедент в Риби реагира чрез последователност

От гледна точка на психологията, асцендентът служи и като наша първоначална защита от реалностите на живота. Той би могъл да бъ­де най-лесно достъпният и ефективен механизъм за имитация и след многократно повторение да стане почти автоматичен. Например чо­век с асцендент Везни може да открие, че любезността, добрите ма­ниери и умението да се правят компромиси, е начин да се живее доб­ре в семейство, в което има съперничество, или, да речем, сред учи­лищно обкръжение.


Ето реакцията на всеки асцендент при запознанство:

Овен ще бъде открит и непосредствен, ще поеме инициатива­та и ще заговори пръв. Той ще демонстрира енергичност, ентусиазъм и амбиция.
Телец ще бъде приятен и отзивчив, но ще изчаква ответната ре­акция. Ще прояви практичност и непосредственост.
Близнаци ще бъдат общителни и лесно ще подхванат разго­вор. Те ще проявят интелигентност, съобразителност и любопитство.
Рак ще е срамежлив, но възприемчив към чувствата на окол­ните. Ще демонстрира чувствителност, хумор и загриженост.
Лъв ще бъде сърдечен и приятен, свободно ще разговаря за се­бе си. Неговите прояви ще покажат великодушие, вкус и стил.
Дева ще е въздържана и ще анализира другия човек. Поведени­ето й ще говори за интелигентност, сериозност и практичност.
Везни ще поразят с усмивка и ще окуражат събеседника да го­вори за себе си. Те демонстрират изисканост, интелект и добри об­носки.
Скорпион първо ще проучи внимателно събеседника и след това ще вземе инициативата. Той е тайнствен, магнетичен и с чувст­вителни сетива.
Стрелец първо ще накара другия да се засмее, а след това ще предизвика интереса му. Той впечатлява с висок дух, благоразумие и закачливост.
Козирог ще бъде сух и резервиран, докато разбере обществе­ното положение на събеседника си. Тогава ще прояви амбиция, спо­собности и прямота.
Водолей ще е занимателен и открит, ще покаже, че е очарован от другия. Ще прояви интелигентност, ексцентричност и внимание.
Риби ще се приспособят към другия човек до такава степен, че като огледало ще отразяват неговите движения. Те ще демонстрират съчувствие, чувствителност и творчество.

Асцендентът е третият компонент, определящ вашата същност. Той характеризира личността ви в обществото — как ви приемат хо­рата и как вие самият приемате новите обстоятелства. Асцендентът е важен, защото нашето поле за изява е външният свят. Както вече споменахме, той може да бъде сравнен с цветен филтър, през който гледаме света, а светът, от своя страна, гледа нас.

Асцендентът е цялостният облик, който си създавате в общество­то, вашето първо представяне, външното впечатление, което правите на околните.

АСЦЕНДЕНТ ОВЕН

Моята първа реакция в дадена ситуация е: да действувам бързо, да предприема непосредствена и спешна акция.

Маската, която си слагам за обществото, изразява: героизъм, ак­тивност, пластичност, успех, пробивност, властност, спонтанност.
АСЦЕНДЕНТ ТЕЛЕЦ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да изчакам, да не из-бързвам, да запазя спокойствие.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: спокойствие, ведро настроение, сила, чувственост, приземеност, упорство, матери­ализъм.
АСЦЕНДЕНТ БЛИЗНАЦИ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да говоря, да изградя система, да събера информация.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: приказливост, комуникативност, многостранност, приятелство, общителност, прив­лекателност, остроумие, повърхностност, променливост.
АСЦЕНДЕНТ РАК
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да покровителствувам, да се погрижа да защитя себе си и да запазя сигурността си.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: чувствител­ност, въображение, променлив характер, прикритост, сигурност, упорство.
АСЦЕНДЕНТ ЛЪВ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да управлявам, да иг­рая централна роля.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: великодушие, благородство, лоялност, театралност, щедрост, творчество, сила, властност, парадност.
АСЦЕНДЕНТ ДЕВА
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да анализирам, да раз­граничавам проблемите, да намирам решения.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: скромност, грижовност, привлекателност, откритост, организираност, перфекци-онизъм, идеализъм, дребнавост.
АСЦЕНДЕНТ ВЕЗНИ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да реагирам, да усетя най- верния път за постигане на хармония.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: благородст­во, дипломатичност, общителност, артистичност, грациозност, спра­ведливост, нерешителност, непоследователност.
АСЦЕНДЕНТ СКОРПИОН
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да запазя самооблада­ние, да изследвам водите и да разбера дали е безопасно, за да се от­пусна.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: сексуалност, възприемчивост, способност да подкупвам и интригувам, тайнстве­ност, наблюдателност, потайност, отмъстителност, деструктивност.
АСЦЕНДЕНТ СТРЕЛЕЦ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да й се насладя, да до­ловя голямата, цялостна картина.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: свободолю­бив, авантюризъм, забавност, оптимизъм, склонност към философс-твуване, към преувеличаване, прекалена самоувереност.
АСЦЕНДЕНТ КОЗИРОГ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да се съобразя с реал­ностите, да проуча всичко докрай.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: амбициоз-ност, преданост, трудолюбие, сериозност, интерес към социалното положение, организираност, стегнатост, аскетизъм.
АСЦЕНДЕНТ ВОДОЛЕЙ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да бъда различен, при­ятелски настроен и общителен. Маската, която си слагам за обществото, изразява: уникалност, приятелство, общителност, аналитизъм, идеализъм, модерност, без­пристрастност, всезнайство, своенравие.
АСЦЕНДЕНТ РИБИ
Моята първа реакция в дадена ситуация е: да тръгна по течение­то, да бъда категоричен, да почувствувам общоприетото.
Маската, която си слагам за обществото, изразява: чувствител­ност, творческа нагласа, въображение, духовност, романтичност, иде­ализъм, непрактичност, бягство от действителността.

Асцендентът това е, което си ти - с всички твои далечни и близки мечти. Твое място, от другите незаето във пространството, времето и битието. Няма каК да го скриеш от чужди очи -то във всяка постъпка и Жест си личи. 

ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ ОВЕН

Аз съм една от най-ентусиазираните личности, които някога сте срещали. Това е първото, с което правя впечетление. Няма значение за какво става дума, аз съм винаги за неговата реализация. Може задачата да е лесно изпълнима, като например приготвянето на вечеря, или да е изключително сложна, като организацията на нова корпорация, аз ще бъда най-енергичната между вас. Родена съм да се боря и да отстоявам правдата. Обичам действието, оживлението, бързината. Каквото и да предприема, аз го правя с усърдие и заинтересованост. По душа съм борбена и смела. Действувам енергично, но страдам от грешките, които допускам поради невъздържаност и прибързаност. Винаги съм първа: както във всекидневието, така и в откриването на нови идеи. Реша ли да постигна нещо, по-добре се пазете от пътя ми! Търся нови и рисковани начинания, в които да вложа енергията си. Минавам през тълпата по-бързо от всеки друг, та дори и на високи токчета.

Не се страхувам да се боря за възгледите си, а когато вярвам в нещо, воювам за него. Състезанието е в кръвта ми. Аз съм като шотландски войник, макар с дантелено бельо. При цялата ми женственост, аз съм мъжествена по своему, ала зная как да използувам типичните женски хитрости. Харесвам истинските битки и никога не се сражавам нечестно. Просто трябва да имам стимул.

Около мен винаги е интересно, защото имам много идеи и не се страхувам да ги приложа на практика. Аз съм праволинейна и непосредствена, както в любовта, така и в бизнеса. Мразя нечистите игри. Увъртанията не са в стила ми. Картите трябва да са свалени на масата. Зная какво искам и не се срамувам да направя първата крачка.

Когато видя мъж, който ми харесва, рискувам да получа отказ, но му се обаждам първа. Понякога печеля, понякога губя — това е моят начин на мислене. Отказите ме засягат, но животът продължава. Аз, разбира се, обичам да бъда преследвана и ухажвана, но предпочитам изненадата. Ще се втурна в прегръдките му, след това ще реша, че все още е твърде рано и отново ще избягам. Но ако се грижи за мен (като преди това ще трябва да се пребори с моята съпротива), аз ще се превърна в агънце. За кратко, до следващата ми акция.

ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ ТЕЛЕЦ

Аз съм майката Земя, в това няма съмнение. Не се впускам в неща, които не разбирам. Първо правя дълъг и обстоен оглед на положението. После обмислям въпроса по същество, бавно и внимателно. Обичам да изчаквам съвсем спокойно. По такъв начин, без да бързам, предпазвам себе си и близките си от избухване. Моят съвет е да бъдете напълно спокойни. Винаги мога да намеря балансиран изход от ситуацията, в която съм попаднала. Такава съм аз. Разумна от върха на главата чак до крайчеца на петите. Имам голям заряд от енергия, защото не го пилея за глупости и празни начинания. Винаги имам скрита резерва - физическа сила, или повече банкноти в портфейла си. Рядко се изтощавам, защото обичам да съхранявам енергията си така, както пазя финансовите си резерви.

Предпочитам сигурността, особено изразената в банкови сметки. Както се казва: "Диамантите са моят най-добър приятел". Вещите ми представляват истинска инвестиция. Дрехите ми са с най-елегантната кройка и от най-качествената материя, които мога да си позволя. Купувам най-качественото, защото очаквам да бъде трайно. Обичам да правя подаръци — дълго ги обмислям и избирам. Нещата, които подарявам са едва ли не част от мен.

Аз не съм само материалистка. Аз съм чувствена и харесвам противоположния пол толкова много, че предпочитам и домашните ми любимци да са мъжки екземпляри! Животинчетата ми обичат да ги галя. Същото се отнася и за -приятелите и любимите. Моето докосване е нещо изключително. Гласът ми е едно от най-приятните качества, които притежавам, и аз го използувам, за да успокоявам и за да флиртувам. Кожата ми също е чудесна — гладка и фина. И много чувствена.

Мъжете откликват на моята женственост, но аз не се чувствам представителка на по-слабия пол. Действувам като приземяваща сила за семейството и приятелите си. Тя идва от майката Земя. Харесвам умните, одухотворени мъже със силни чувства и силни ръце. Аз съм традиционалистка в любовта и в романтиката.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ БЛИЗНАЦИ
Никога не можете да познаете на колко години съм! Аз съм една от най- младоликите жени, които някога сте срещали. Някои мъже обожават това, защото ценят младеещите жени, независимо каква е действителната им възраст. Излъчвам очарование, защото зная много и обичам да говоря за всичко. В действителност разговорът е основният начин, чрез който общувам с хората, дори с онези, които току-що съм срещнала. Аз съм постоянен осведомител. Ако искате да получите новини, можете да го направите чрез телефона, чрез телеграфа, но и чрез мен. Надали ще се намери момент, в който да не приказвам — подскажете ми темата и аз съм готова да разговаряме. Анализирам нещата от всеки възможен ъгъл заради удоволствието да си играя с информацията и идеите. Обичам клюките и превръщам слуховете в чудесни злободневни фейлетони.
Фриволна? Разбира се! Затова ви е така забавно с мен. Информацията за хората може и да е съществена, но кой я приема сериозно? Аз — не. Днес съм тук, утре ме няма. Всичко се забравя за час. Забравям новината в мига, в който я чуя и тутакси преминавам към следващата пикантна новина. Новините са само безобидно мливо за мелницата. Животът трябва да бъде лек и забавен — един вид гимнастика за ума. Колкото е по-весел, толкова по-добре. Мога да преминавам безспир от една тема на друга, стига да е интересно. Казвам "Сбогом" преди да е станало скучно. Досадата е ад — бавна агония и смърт. Възможно е да изглеждам студена и резервирана, но аз се гордея с моята обективност. Може би ме смятате за повърхностна, но мен ме интересува единствено информацията. Обичам да си играя с думите като с топки за пинг-понг. Играя си и нищо повече.
Вероятно приличам на социална пеперуда — просто една хитра бърборана, която прелита насам-натам, но съм много по-задълбочена. Търся нещо, в което да вярвам. Събрала съм и съм анализирала толкова много информация, че ми е трудно да повярвам в каквото и да било, дори в любовта. Та нали винаги съществува и още една гледна точка. Така аз се надбягвам с ветровете. Кой друг би могъл да бъде толкова бърз, че да ги изпревари? С мисълта си, разбира се.
За мен идеалният мъж е интелигентен и забавен. Той ми дава свобода на действие и ме подкрепя с многобройни идеи. И той като мен обича да говори и да се забавлява чрез словесни двубои. Но отгатнете какво става между него и мен? Влюбя ли се, думите ми изневеряват. Тогава се осланям на чистата и проста вяра.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ РАК
С мен не е лесно, защото съм склонна да избухвам неочаквано. Изключително романтична съм и чувствата ми са винаги открити. Имам желание да се грижа за другите, но често съм неспокойна, особено когато се усещам несигурна или когато е застрашено семейството ми. Собствената сигурност има голямо значение за мен и ударите на близкото ми обкръжение ме засягат лично, дори да не са злонамерени. Завали ли, когато съм щастлива, аз решавам, че небесата са недоволни от мен. Затова подхождам внимателно към всичко. Познавам болката и обидата, затова чувствата ми действуват като мощна антена, която ме превежда през всички препятствия. Аз буквално налучквам пътя си, особено в непозната или застрашаваща ме обстановка. Много съм емоционална и субективна, а това оказва влияние върху отношенията ми и върху начина, по който реагирам.
Винаги държа на сигурността и безопасността и това ми придава егоистичен ореол, но след като се почувствувам добре, веднага поемам грижата за другите. Мога да бъда съзидателна и предприемчива, но в сигурна и спокойна обстановка. Възприемам лесно чувствата на другите. Понякога съм изключително настойчива и дори упорита, което ме прави ненатрапчиво силна.
Никога не действувам директно с главата напред. Хората се смеят на моята "интуиция", а после, когато се окаже, че съм била права, остават смутени. За мен най-важни са емоциите: какво чувствувам и какво чувствуват другите. Свободно показвам симпатиите си, а те са показател за настроението на компанията.
За мен идеалният мъж е стегнат и организиран, има качества на добър баща и може да ми даде онази сигурност, за която копнея. Аз съм сантиментална, наивна жена и принадлежа към изчезващия вид на романтиците. Харесвам отживелите традиции — годежните пръстени, семейните тържества и църковните бракове. Имам силно развито чувство за уют и близките ми се чувстват превъзходно в моята компания.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ ЛЪВ
Аз съм родена кралица и го съзнавам. Боязливостта и саможивостта са ми чужди. Вдигам шум около себе си, грижа се добре за здравето си, редовно следя и контролирам съдържанието на витамини и минерални соли в храната си. Не че очаквам да живея вечно, но имам такова желание. Копнея и полагам усилия всекидневието да стане още по-драматично и още по-вълнуващо. Отдавам много сили, за да го постигна. Аз съм силна жена, с изявена личност и голямо сърце. Истинска гранд дама. Бих била великолепна оперна примадона, стига да можех да пея! Сцената е моето любимо място. Заставам точно в центъра й, макар мястото да не е от значение важното е да мога да проявя творческата си същност и драматизъм пък било то и в моя собствен дом. Обичам да се обличам добре, с вкус и признавам, че държа да имам достатъчно пари, за да мога да го постигна. За мен парите имат голямо значение, и то не защото съм материалистка, а защото държа на високия жизнен стандарт.
Независимо че имам склонност към фрапантност, никога не губя достойнството си. Аз съм като котка, която без да иска е паднала от масата, но изражението й е такова, като че ли е искала да падне — тя се прозява и нежно облизва лапичката си, но същевременно се оглежда да види дали някой не смята падането й за загуба на личното достойнство. Моят дом е моята крепост и аз държа на спокойствието вкъщи. Там е моето убежище. Преживявам неочакваните откази или провали, но никога не го показвам. Просто се прибирам у дома и в усамотение ближа раните си.
Тъй като съм съзидателна, на мен ми прави впечатление всичко, което ми дава възможност за изява. Обичам да дружа с интелигентни и талантливи приятели.
За мен идеалният мъж е изключителна личност, която не се държи раболепно. Аз не го застрашавам с качествата си, а той оценява моята неповторима чувствителност. Може да изглеждам недосегаема за упреците, но в действителност съм много уязвима и лесно се потискам и разстройвам. Той разбира и знае, че признанието и възхищението могат да ме успокоят. Повтаря ми, че съм прекрасна. Аз му отговарям със същото. За тангото са необходими двама.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ ДЕВА
Помните ли номера с бялата ръкавица? Аз съм го измислила! И една прашинка прах да има, аз ще я видя и ще я коментирам. Това не означава, че съм критична — просто не мога да не забелязвам подробностите и най-малките дефекти. Ако съзра конец на сакото ви или бримка на чорапа, веднага ще ви кажа. Разбира се, съвсем добронамерено. С много ум и аналитичност правя разбор на реалността, независимо за какво става дума. Нито един детайл не може да ми убегне. Успехът ми се дължи на наблюдателността, чужда на небрежните хора.
По природа съм скромна, но понякога харча прекалено много за хубави и скъпи неща. Обичам красивото в моя живот дотолкова, доколкото има практическо приложение. Понякога се колебая между пестеливостта и екстравагантността. Аз съм находчива, съзидателна и аналитична. Не обичам многословието и подбирам прецизно всяка дума. Добре конструираната фраза е музика за ушите ми. У дома всичко е сложено на мястото си. Не мога да понасям безпорядъка. Независимо че съм скромна, аз съм щедра жена. Грижа се за тези, които обичам и ги уча на висши добродетели.
Моята първа реакция е да анализирам в детайли, до най-малките подробности. Има ли. някакъв проблем, аз намирам решението веднага. Но рядко се самоизтъквам, дори когато зная, че съм права. Старая се да проявявам естествените добродетели уредност и грижовност и се опитвам да бъда полезна и внимателна.
Харесват ми мъжете идеалисти, мечтателните и нежни мъже, които могат да ме пренесат в друг свят, прониквайки до изключителната романтичност на скромната ми душа. Този тип е достатъчно чувствителен, за да разбере, че един детайл стига -например липсата на свещи за тортата по случай рождения ми ден — и празникът е провален. Той съзнава особеността на случая, както и факта, че празникът е празник благодарение на изключителната ми педантичност.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ ВЕЗНИ
Искам да ви опозная. Това е естествената ми реакция. Реакцията на една дама. Аз съм преди всичко и най-вече дама, дори когато случаят не е подходящ за подобно поведение. Не е престъпление да бъдеш очарователна, а тъй като притежавам високи умствени способности, аз мога да бъда и много проницателна. Това ми помага да поддържам необходимия баланс, когато забележа некоректна постъпка. Аз съм готова да изоставя целта си, за да остана честна и коректна. В действителност, целият ми живот е пропит от идеите за финес, чар, изящество и хармония. Обличам се красиво и имам добро чувство за цветова хармония. Вроденият ми вкус ме прави елегантна и аз подбирам подходящите допълнения за всеки тоалет, независимо от ограниченията в бюджета ми. В това се изразява моята артистичност.
Понякога трудно вземам решения, но това е защото винаги се старая да постигна най-добрия резултат: било в избора на украшение към дадена рокля, или в решението на политически проблем, свързан с някаква несправедливост. Трудно ми е да вземам участие в конфликти, тъй като имам вграден барометър, който отчита всички страни на една ситуация и ме предупреждава за наличието на разногласия. В тези случаи аз посреднича и ако е възможно възстановявам разбирателството. Търся хармония, спокойствие и съм много дипломатична. Отрицателните явления ми действуват стресова, ар не мога да търпя грозотата — физическа или духовна. Старая се да я избягвам, дори това да ми струва компромис със собствените желания.
Ценя приятелството, независимо дали е интимно или не, и страдам силно, когато нещата не вървят. Ако не съм емоционално ангажирана, аз непрестанно търся идеалния партньор за брак. Двоумя се между силните мъже, които са подчертано мъжествени и чувствителните мъже от артистичен тип. Не мога да понасям самотата. Въпреки изключителната си чувствителност бих преодоляла огромни разстояния, за да не бъда сама. Винаги съм готова да обсъждам проблемите и да взимам разумни и справедливи решения. Държа на внимателните, изискани и деликатни отношения, докато някой не прекали.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ СКОРПИОН
Съзнавам, че съм доста енергична — въпреки че енергията ми понякога е по-негативна, отколкото бих желала. Хората се държат към мен много рязко, дори когато нямам нищо против тях. Или ме харесват, или ме намразват още от пръв поглед. Няма средно положение. Те може би забелязват, че нищо не убягва от погледа ми. Не мога да не отбелязвам скритите подбуди, леките нюанси във взаимоотношенията, увъртанията, тайните погледи. А з знам всичко.
Моята първа реакция е да изчакам. Наблюдавам и чакам, следейки събитията. Упорита съм и имам силни чувства. Когато ги показвам пред хората, това ги слисва. Ето защо съм се научила да се владея.
Животът е тайна, която трябва да бъде разкрита, а мен ме бива за това. Ала искам и аз да съм тайнствена. Вероятно затова ме намират сексапилна, дори когато не съм. В началото на запознанството аз не говоря много, но искам да изглеждам чаровна, привлекателна и обещаващо изкусителна. Макар че се старая това да не е твърде очевидно. Предпочитам да оставя магнетизма си сам да се прояви.
Чувствам, че в света има сили, които уважавам. Дори изпитвам стархопочитание към тях, защото те ме карат да чувствувам своята собствена сила. Нуждая се от мъж с подобна сила. Ако е по-слаб от мен, той ще се смути. Мразя да всявам страх у другите, но ми е трудно да го избегна. Повечето мъже се страхуват от мен.
Мъжът трябва да ме предизвика, за да почувствувам, че съм срещнала достоен противник — в противен случай ще го направя на пух и прах, дори да не искам това и да не го правя нарочно. Не зависи от мен. Възхищението ми прави впечетление, но трябва да съм сигурна, че е искрено. Забелязвам фалша отдалеч. Ето защо съм внимателна, при всяка първа среща. Иска ми се да гледам на всичко по-леко и не така сериозно, но не мога, докато не се уверя, че съм очаровала новите си познати.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ СТРЕЛЕЦ
Здравей! Радвам се да се запознаем! Какво ново? Аз съм приятелски настроена, винаги с усмивка на лицето, дори в дъждовно време. Искам да участвувам в решаването на глобалните проблеми, независимо какви са те — участие в конгреса на асоциацията на учителите и родителите или пък в уличната разпродажба. Държа да имам теория, на която да се облягам. С удоволствие философствувам и обсъждам идеи. Винаги се интересувам от мнението на другите, стига то да е интелигентно и интересно. Обичам да прекарвам приятно времето си, дори когато работя. Харесват ми необикновените хора — артистичните натури или хора от други страни. Приятелите ми са важни за мен. Имам мнозина дългогодишни приятели
Очите ми са винаги обърнати към звездите. Обичам да съзерцавам далечното или с други думи — възвишеното. Независимо че държа на практичните идеи, аз оставям мисълта си да броди свободно, защото това е най-добрият начин за стимулиране на творческото ми начало. Не се престаравам с къщната работа и държа на спокойствието и усамотението си. Работя и се забавлявам усилено и имам нужда от почивка.
Ценя красотата и артистичността, но държа да ми плащат добре за всичко, което правя. Парите карат света да се върти, те са и средството, чрез което можеш да го обиколиш. Обичам да пътувам — колкото по-далеч, толкова по-добре. По такъв начин аз се уча, натрупвам опит и задълбочавам философските си възгледи. Срещите с нови и необикновени хора ме стимулират.
Аз съм типичен случай на непоправим оптимист. Вярвам, че след дъжда винаги изгрява слънце. Дори се появява дъга! Винаги търся доброто, колкото и зле да изглеждат нещата. Аз съм дипломатична, приятелски настроена и винаги готова за нови начинания — особено в областта на чувствата. Говорете ми, разказвайки ми за всички нови неща, само не ме ограничавайте. Искам мъж, който да разширява моите хоризонти. Когато той ми харесва, мога да бъда агресивна и да съм инициаторката в секса, който за мен е форма на изява — а аз обичам да се изявявам! Животът е едно голямо приключение и аз желая да участвувам във всичко, което носи свобода и приключения.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ КОЗИРОГ
Обичам всичко да е добре организирано и подредено — както вкъщи, така и на работното ми място. Дисциплината е важна за мен — благодарение на нея постигам всичко. Не ме е страх от работа, обичам да работя. Всичко, което правя, цели постигането на определен резултат независимо дали пека кейк за благотворителния базар или организирам пресконференция по повод откриването на нова производствена линия. Никога не бързам. Твърдо вярвам, че бързането води до загуби, а аз никога нищо не губя — нито времето, нито силите си. Приемам живота сериозно, гледам сериозно и на себе си. Амбициозна съм и с всички сили се стремя към целта. Сработвам се добре. Много съм изобретателна и мога да реализирам финансови печалби от необикновените си идеи.
Аз съм добър мениджър и мога да върша няколко неща едновременно, независимо дали става дума за глазура на кейк и печене на месо или изготвяне на доклад. Никога не манкирам. Разчитайте, че ще свърша работата си, независимо колко време ще ми отнеме. Имам сили да издържа. И успявам. Спогаждам се с колегите си, защото съм наясно с техните желания и способности. Причината да бъда добър наблюдател не се крие в женската ми хитрост, а в конструктивните ми възгледи. Хората ме уважават.
Понякога изглеждам студена и надменна, но всъщност съм дълбоко емоционална, а когато се влюбя, ставам твърде упорита. Силният ми характер привлича емоционално зависимите мъже. Предполагам, че съвпадам с представата ви за Земята-Майка. Не мога да се променя. Имам много приятели, които са силни и влиятелни, защото обичам да се обграждам с преуспели хора. Слабите личности — като изключим някои от любовниците ми — не ме привличат. Казват, че обектите на моите аспирации са твърде високопоставени, но ако не протегнете ръка, нищо няма да достигнете, нали? Както е казал поетът: "Човек е длъжен да надмогне себе си, иначе за какво са небесата?"
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ ВОДОЛЕЙ 
Аз работя и се проявявам сред колектива — бил той обществена организация или отряд със специална задача. Притежавам истински талант за работа с хората    там проявявам оригиналност и правдивост. Искам да дам големия си и уникален принос за благото на човечеството. Едновременно с това аз обичам да се веселя. Харесвам забавленията и съм душата на компанията: винаги общителна и приятелски настроена. Когато се окажа в нова и нетипична за мен ситуация, аз се придържам към естествената си общителност и непринуденост. Следя и държа всички да се познават. Но не го правя показно. Понякога ме обвиняват, че съм студена. Това е само моята естествена скромност и сдържаност. Не обичам да съм в центъра на вниманието. Повече се интересувам от хората около себе си и от ролята ми в техния кръг. Независимо че държа на личния принос, аз не ламтя за нестихващи аплодисменти. Имам кръг от близки приятели, с които споделям еднакви философски възгледи. Ние правим нещата съвместно и в името на една или друга идея. Не съм много внимателна с парите, ала нямам финансови проблеми. Обичам красивите неща, но рядко се увличам по тях. Домът е важен за мен. Доставя ми удоволствие да го обзавеждам. Обичам музиката и изкуството и се чувствувам добре у дома, сред създадената от мен среда.
Не съм най-страстната жена в света, защото наистина се увличам по интелектуалните си занимания и предпочитам интелигентната компания пред всичко друго. Понякога любовниците ми се превръщат в приятели и между нас се установяват взаимоотношения от типа брат-сестра, които ми допадат. Силно емоционалните връзки ме отблъскват и аз ги отбягвам. Предпочитам сдържаните, интелектуални отношения, защото обичам да анализирам. Освен това, често съм обградена от хора и ми е трудно да се сближавам. А и сама го избягвам.
ЖЕНА С АСЦЕНДЕНТ РИБИ
Обичам да чертая, да рисувам и да пиша стихове, макар и във въображението си. Понякога си фанатазирам, че съм известна поетеса, но без да отдавам на това голямо значение. За мен е важно да си мисля и да си мечтая. Обичам всякаква музика, но особено ми допадат струнните изпълнения. Толкова са романтични! Обичам и романтичните преживявания — сама или с някой мъж, било в книга или просто като идея. Имам нужда да бъда вдъхновявана, за да изявя най-доброто от себе си и аз непрестанно търся това вдъхновение! Намирам го в пътешествията, а понякога в религията и философията. Веднъж приела една идея, аз я следвам ревностно и така моята скромна личност се заличава. Участвувам в протестни шествия, като не се страхувам от конфронтация.
Макар че съм чувствителна и съзидателна, одухотворена и мила,аз мога да се държа началнически с колегите си, защото моята жертвоготовност ми дава чувство за превъзходство. Обикновено работата или професията ми изискват саможертва — продължителна или допълнителна работа, изпълнение на неблагодарни и непривлекателни задачи. Аз все гледам да работя, но трябва да се пазя от преумора в старанието си да задоволя изискванията на другите — дори когато това е мое задължение. Мога да стана жертва на преумората. Причината е, че влагам твърде много от себе си и моята подчертано чувствителна същност ме кара да страдам.
За да избягам от собствената си чувствителност и за да се възстановя от усещането за болката на другите, аз обичам да пия и да се забравям. Тогава се нося в своя спокоен свят, където няма грозота, няма страдание и мъки и всичко е приятно и красиво. Нуждая се от мъж, който ще ме разбере, но който ще бъде по-практичен от мен и ще се грижи за нещата от всекидневието — например за продуктите в хладилника или за чистите кърпи. Аз забравям за тях. Но светът се нуждае и от нас, мечтателите. Колко щеше да е мрачен, ако никой никога не мечтаеше?
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ ОВЕН
Аз съм убиец на дракони. Сравнявам се с рицарите с бляскави доспехи, които убиват дракони и освобождават невинни девойки. Поемам инициативата и се гмуркам във водите на живота, без много да му мисля — без дори изобщо да се замислям. Понякога просто се движа, без да се обръщам. "Глупците се впускат там, където и ангелите се боят да стъпят" — това се отнася за мен. Аз съм глупак, а не ангел, защото не се боя от нищо. Е, може би бих се изплашил, ако не действувах така бързо, но аз просто никога нямам време за това. Действувам смело напред. Аз съм човек на действието, защото то е в кръвта ми. Почтен съм, с чисто сърце и вярвам, че добрите ми намерения ще помогнат да преодолея страшното в живота. Аз съм винаги на страната на ангелите.
Каквото и да трябва да се свърши, аз отивам и го свършвам. Типичен инициатор съм, защото съм пълен с идеи и често се впускам в изпълнението на следващата задача още преди да съм свършил предишната. Заедно с пушилката зад гърба я оставям на другите да я довършат. Истински рицар, аз атакувам на кон. Напред. Никога не се обръщам назад. Може да мислите, че съм безчувствен егоист, но аз просто се устремявам непосредствено към целта. Ентусиазмът е характерен за мен. Има нещо възбуждащо и радостно в живота и аз не мога да стоя на едно място. Някои смятат, че съм напорист, но аз съм просто човек на действието.  Увлека ли се  по  идеите си,  тутакси забравям за другите.
Аз съм като от сценарий на Клинт Истуд: шумотевица, пукотевица и накрая благородният герой побеждава лошите. Но се оказва, че той е много чувствителен. Върши всичко това, за да спаси изоставено дете или за да възстанови реда и закона за обикновените хора, тероризирани от бандитите. Любовта и животът са най-великото приключение за мен: както духовно, така и физически. Харесам ли някоя жена, аз ставам силен. Преследвам я и я спечелвам с енергията и страстта си. Податлива или упорита, тя със сигурност ще оцени ентусиазма в щурма ми. Така постигам целите си и проправям нови пътища.

МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ ТЕЛЕЦ
"Защо да бързам?" — ето въпросът, който винаги си задавам. Не обичам да прибързвам, нито да ме притесняват. Искам да разполагам с време за оценка, независимо дали се отнася за бизнесконференция, или за запознанство с жена. Аз съм бавен, спокоен, обичам да изчаквам. Нима паниката помага? Моят добър съвет е да отпуснете педала на газта и да се огледате, преди да действувате. Винаги съм устремен към конкретни цели. Хората ме наричат материалист и вероятно съм такъв, но какво друго ми остава? Въздухът и празните приказки не се ядат! Та храната на масата и покривът върху главата ви са материални! Ето защо съм материалист.
Печеля доста, защото се застраховам срещу черни дни. Пословиците са поучителни, макар някои умници да ги обявяват за клишета. Действително "спестената пара е спечелена" и ако тази пара е разумно вложена, то тя може да донесе две пари. Действувам внимателно и благоразумно. Никой не може да ме обвинява, че не се впускам в рисковани начинания. Енергията ми е постоянна като добре поддържан огън и аз не я хабя в емоционални прояви и излишни действия. За мен е характерна пестеливостта. Винаги имам нещо в резерв -- както материално, така и духовно.
Смятат ме за инат, защото не променям лесно убежденията си. Но при нужда можете да разчитате на рамото и на широкия ми гръб. Хората се осланят на силата и спокойствието, които излъчвам.
Обичам да съм опора за избраницата си. Бих предпочел тя да е малко старомодна, защото съм традиционалист в любовта. Оценявам красивото  и  чувственото.  Харесвам  комфорта  и  лукса.  Аз съм любвеобвилен, стабилен и постоянен. Зад моята маска се крие един много чувствителен и мил мъж.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ БЛИЗНАЦИ
Елате да полетим заедно! Ако ви изглеждам винаги млад, то е
защото съм в полет. Летя на крилете на въображението си, то е личния ми звезден кораб. Чрез него изследвам границите на отвъдното, след което се връщам на земятя и разказвам на всеки какво съм видял там. Има и такива, които укорително ме наричат Питър Пан и които твърдят, че не искам да порасна. В края на краищата може и да са прави. Всъщност кой иска да порасне? Толкова е скучно да си възрастен. Ненавиждам скуката и ще направя всичко, за да избягам от нея. Излизам сред хората и започвам да се интересувам за всичко и навсякъде. Ставам информационен посредник. Приемам и предавам. От мен става страхотен журналист или водещ на предаване. Добър съм във всичко, свързано със словесните изразни средства: карам хората да ме слушат, а после да говорят и сами да разказват истории. Всичко това е информация или клюки. За някои тази информация може да е важна, но не и за мен. Бързо преминавам на следващата новина и вчерашният ден е забравен. Както и последният час. Аз живея в настоящето.
Животът е същински живак — подвижен и блестящ. Не се обвързвам и мразя да бъда обвързван. Създавам несравними ситуации, защото обичам да съм сред хората, и да общувам. Умът ми служи добре, но аз не се задържам никъде задълго. Нуждая се от движение, което ме поддържа млад. Аз съм скептик, независимо от светлите хоризонти.
Имам способността да се ангажирам с няколко връзки едновременно, защото ценя промяната и разнообразието. Дамата, която ще спечели сърцето ми завинаги, трябва да отговаря на моето остроумие, трябва да е добър събеседник и мой стимул. Мога да се обвържа с любов, която да ме кара да летя и все пак да се чувствувам земен. Тогава истински ще повярвам в нея.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ РАК
Намирам посоката по околни пътища. Вероят,но съм най-прикритият човек, когото сте срещали. Рядко се втурвам в непознато начинание. Обичам първо да опипам почвата пред себе си. Обикновено емоциите ми са повърхностни и лесно се разстройвам - особено когато съм заплашван или неразбран. Затова предпочитам да изглеждам властен. Това помага на чувствителната ми натура да взема правилни решения. Обичам да се грижа за хората и, когато съм на сигурни позиции, го правя добре. При всички случаи обаче, първо предпазвам себе си. Това води до отрицателни егоистични реакции. Когато се ядосам и възпламеня, чувствата пречат на преценката ми. Успявам да победя, ако се чувствам стабилен.
Общителен съм, прецизен в изказа и подбирам точно фразите си. Обичам грижливо и в детайли да планирам работата и отпуската си. Така избягвам непознатите ситуации, които биха ме извадили от равновесие. Обичам семейството си, но понякога близките ми ме вбесяват и ставам доста строг.
Домът е важен за мен и аз искам той да е красив и удобен. Той ми действува успокоително и ме кара да се чувствувам сигурен.
Когато съм оставен на спокойствие и хората наоколо не ме дразнят, аз съм мечтателен и съзидателен. Независимо от настроението ми, изпълнявам с постоянство поетия ангажимент. Енергията ми идва чрез емоциите и често влияе на хората около мен. Лесно предусещам чувствата на другите, защото природата ми е такава.
Романтичен съм и когато се влюбя, бързам да усетя нейната палитра от чувства, за да им откликна. За мен е подходяща жена с майчински наклонности, обичаща дома и децата. Но тя трябва да е и със строга индивидуалност. Нуждая се от организирана и стегната жена. Бих я гледал мечтателно в очите, за да имаме усещането за дълбока взаимна връзка, без да се налага да общуваме с думи.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ ЛЪВ
Признавам, че моята първа реакция във всяка ситуация е при възможност да се наложа. И обикновено успявам! За мене е естествено да управлявам или да искам да управлявам. Притежавам повече енергия от тази, която ми е необходима и искам да ми се подчинявате. Това ще ми спечели за известно време прозвището "деспот", но не ме интересува. Нужна ми е изява и аз командвам при всеки подходящ случай. Не чакам да ме канят на сцената. Обичам да ме забелязват. В това няма нищо лошо, нали? Разбира се, че не. Просто така се проявявам. Аз излъчвам огнена енергия, която кара хората наоколо да се чувствуват добре. Такъв съм и не виждам защо трябва да се държа по друг начин.
Правите грешка, като мислите че съм егоист. Колективната работа ми харесва и предлагам на приятелите си участие в добри сделки. Внимавам с парите. Добре се грижа за тях. Готов съм да дам полезни съвети на всеки, който ми е близък. Предпочитам взаимното, колективно подпомагане. Убеден съм, че всички хора сме призвани да живеем заедно и че всеки е супермен — до доказване на противното. Вярвам, че съм страхотен, но същото мисля и за вас, а съберем ли се заедно ще бъдем наистина супер! Прав съм, нали?
Всеотдаен съм и угаждам на тези, които обичам. Романтичен и щедър съм и моите гости го знаят най-добре. Ще похарча последния си цент, но вечерята, на която съм ги поканил, трябва да се превърне в истински празник. Не си мислете, че съм лекомислен. Работата за мен е важно дело. Веселя се добре, но и изпълнявам задачите си. Боря се да постигна голям успех, както в любовта, така и в кариерата си.
За мен идеалната жена е жената със стил, жената от класа. Тя изпъква сред другите. Избягва всякакви конфликти. Винаги е една и съща — елегантна и истинска.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ ДЕВА
Някои смятат, че имам финансови несполуки, но всъщност нямам такива проблеми. Зная какво правя и съм убеден в правотата си, макар другите да мислят, че подробностите нямат значение. Те имат значение и никой не разбира това по-добре от мен. Именно прецизното насочване на вниманието ми към детайлите е причина за моя успех. Съвършенството е моя цел и аз критикувам дори добре сторените неща. В работата си нямам недостатъци, но не защото съм по-добър от другите, а защото обръщам внимание на подробностите. Това ми харесва. Една работа е добре свършена, само когато се чувствувам горд, че съм неин автор. На първо място е качеството, а след това количеството.
Може би ме смятат за твърде сериозен, но аз мога да разказвам пикантни вицове така добре, както и другите мъже. Ала не си правя самореклама. Скромен и саможив съм. Целта ми е да помагам и винаги съм готов да работя, без да бъда в центъра на вниманието и да се хваля. Има предостатъчно самохвалковци. Аз се гордея със своята ефективност, организираност и перфекционизъм. Защо е нужно да разваляте работата, като бихте могли с малко повече внимание да я свършите добре? Ако нещо сгрешите, просто трябва да го направите отново. Аз никога не преставам да размишлявам, независимо че не го показвам. Анализирам винаги и всичко.
Склонността ми към аналитичност може да се задълбочи и аз го съзнавам. Може би заради това или поради голямата ми чистоплътност, аз изглеждам твърде стеснителен в секса. Истината е, че съм изключително сексуален. Ала и към удоволствията си се отнасям твърдо сериозно, както и към останалия свят, и затова искам всичко да бъде колкото е възможно по-безукорно. Старая се във всичко, включително и в секса. Ценя партньорката си, макар че често се увличам по жени, на които им липсва организираност, но аз им се притичвам на помощ. Върша го с удоволствие.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ ВЕЗНИ
Аз съм идеалният джентълмен и това ни най-малко не ме смущава. Първата ми реакция в обществото е общоприетата. Държа се благовъзпитано и при всички случаи съм изискан. Като изтънчен човек, аз винаги се интересувам от вашето мнение. Имам добри маниери, а това се дължи на моята чувствителност и уважението ми към желанията и потребностите на другите. Джентълменът трябва да ги предугажда и да се съобразява с тях. Това ме прави дипломатичен и честен. Старая се да се обличам добре и с вкус -нищо крещящо или екстравагантно, включително и одеколона за след бръснене. Предпочитам всичко изтънчено.
Аз съм като дете, застанало на средата на люлееща се люлка, което прави усилие да я балансира и да запази равновесие. Веднъж се накланям насам, после натам, и винаги оглеждам двете страни на нещата. Трудно е да останеш в средата, люлеейки се в двете посоки, и въпреки това аз се старая да съм обективен и благоразумен. Дисхармонията ми причинява страдание, физическо или емоционално. Когато инстинктивно усетя, че назрява конфликт, влизам в ролята си на посредник и уталожвам нещата. Компромисът е в същността ми и аз не желая съзнателно да провокирам никого. Аз съм от така наречените "добри момчета", което е нож с две остриета. Понякога прекалявам в желанието си да предотвратя някой конфликт и така предизвиквам друг. Стремежът ми към "мир на всяка цена" има и своите отрицателни страни.
Взаимоотношенията ми с другите хора са изключително важни за мен и в тях аз изявявам най-доброто от себе си. Страдам неимоверно, ако някоя моя връзка не върви и полагам огромни усилия да оправя нещата. Дори да нямам приятелка, знам как трябва да изглежда идеалната жена и я търся. Ако нямам с кого да споделя живота си, аз се чувствувам непълноценен. Романтичното ухажване е в моя стил и аз обичам то да става във възможно най-приятната обстановка.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ СКОРПИОН
Взаимоотношенията и разбирателството с мен не са лесни. Това се дължи на естествената ми склонност да се прикривам и затварям в себе си. Аз не казвам наляво и надясно за нещата, които преживявам. Затворен човек1 съм. Винаги съм нащрек както за грозящи опасности, така и в интимните си връзки. Мога да сближа хората в компанията, без да го правя нарочно, а благодарение на силата на личността ми и атмосферата на тайнственост, която създавам. Аз съм "високият, мургав, красив странник", дори когато съм рус и висок 1,65 м. Въпрос на излъчване. То е навсякъде с мене. Аз фиксирам хората. Мога да се втренча в нечии очи, без да трепна или мигна. На всички е ясно, че постигам целите си, каквито и да са те. Аз не си губя времето. Поставил съм си задачи, към които се стремя и влагам цялата си енергия, за да ги постигна. Имам в себе си скрит източник на сила и воля, който винаги мога да използувам. Повечето хора не знаят за тези мои способности, а това ми дава значително предимство. Винаги гледам да прикривам възможностите си.
Парите не са проблем за мен, защото интуитивно разбирам как да ги спечеля. Когато са в ръцете ми, те се умножават — рядко става обратното. Може би защото съм предпазлив. Не говоря много за работата си, а когато трябва да напиша нещо, винаги внимавам какво пиша и в какви ръце ще попадне. Извоювал съм си славата на човек, който умее да пази тайни.
Сексът има изключително въздействие върху мен и винаги е обсебвал мисълта ми. Независимо от изявената ми сексуалност, аз мога да бъда сантиментален и самоотвержен в любовта. Раздавам се, но съм и много задълбочен. Тази задълбоченост ме прави упорит. Имам оригинална мисъл и предприемчив дух. Свършвам работата си за кратко време, защото действувам ефективно и отговорно. Помагам на другите, но очаквам да се научат да се справят сами. Богатите дами ме намират привлекателен. На жените им допада моят интерес към мистериите и свръхестественото, и особено към спиритическите сеанси. Както е казал Шекспир, "в небесата и на земята има много повече задачи ... отколкото си мислим ..."
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ СТРЕЛЕЦ
Аз съм дружелюбен човек и смятам, че съм оптимист. Обичам да гледам на нещата отстрани — това ме забавлява. Целите ми са винаги големи — малките неща не ме интересуват. Макар обикновено да съм в добро настроение, аз признавам, че преди всичко съм зает със собствените си замисли и проекти. Успявам да убедя другите и това е моето голямо предимство. Не съм непочтен, защото съм прям и откровен, но имам способността да заразявам останалите с непоправимия си оптимизъм. А след това те естествено започват да правят нещата по моя начин.
Независимо от способността ми да преценявам проблемите отстрани, на мен не ми убягват финансовите подробности. Практичен съм по отношение на парите и имам амбицията да натрупам състояние. Харесвам всичко с дълготрайна и непреходна стойност. Практичността ми е вродена и независимо че повечето идеи ми идват интуитивно, аз намирам практическото им приложение. Гордея се, с напредничавите си разбирания, но не съм от тези, които изхвърлят бебето заедно с водата. Ценя най-вече идеите, издържали проверката на времето. Може би съм толкова практичен, защото семейството ми е пълната противоположност. Близките ми са съвсем различни — откъдето и да ги погледна. Стремя се домът ми да е колкото е възможно по-тих и спокоен. Имам нужда да се усамотявам.
Имам оригинални хрумвания. Възприемчив съм и макар да съм със свободолюбив дух, обичам да разполагам с необходимата теоретична основа. По душа съм философ, независимо с какво си изкарвам прехраната. Внимавам за обществения си облик и макар да съм независим в разбиранията си, не допускам това да се отрази отрицателно на професионалната ми репутация.
Не съм много романтичен, но очите ми непрекъснато търсят. Мога да бъда изключително агресивен, когато харесам някоя жена, а ако тя отвърне на чувствата ми, ставам нежен и внимателен. Заедно можем да се насладим на бурна сексуална любов. Но аз имам нужда от разнообразие в любовните увлечения. Всъщност си оставам самотник.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ КОЗИРОГ
Приемам живота сериозно, работя упорито и очаквам да напредна. Всичко, което върша, е целенасочено и всяко мое начинание е систематично организирано. Не бързам. Има достатъчно време да приключа започнатото. Притежавам силно чувство за самодисциплина. Каквото и да правя, то е практически предрешено в съзнанието ми — а как иначе? Признавам, че не съм особено приветлив, но сериозните хора рядко са комедианти. Те виждат действителността, която съвсем не е забавна, а напротив дяволски сериозна.
Да си сериозен не означава да си еднообразен. Ни най-малко. В действителност аз мисля градивно и печеля пари по оригинален начин — обикновено чрез колективни усилия. По принцип съм човек на колектива. Като откривател постигам финансови успехи чрез новите си идеи. Понякога тези идеи идват внезапно, интуитивно. Но колкото и да съм практичен, аз не насилвам интуицията си. Давам й свобода, защото ценя помощта й. Обичам да работя сам. Обичам да планирам и планирам добре. Преди да говоря, аз систематизирам мислите и идеите си. Това ми помага да не се отвличам. Постоянството е важно за мене. Аз съм добър изследовател и държа на социалната реализация.
Мога да съм романтичен, но вкъщи проявявам лека агресивност, която предизвиква емоционални спорове и разправии. Моментните настроения не влияят на любовта и привързаността ми. Независимо от жизнения ми стандарт, аз държа моите деца да напредват и да живеят охолно. Обичам елегантната обстановка, високо ценя кулинарното майсторство, изкуството, музиката и изисканата среда.
Чувствата ми са силни и когато се привържа към някого, то е завинаги. Силната ми личност привлича емоционално нестабилните хора и понякога това ми създава проблеми. Но аз умея да се справям с тях.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ ВОДОЛЕЙ
Изявявам се най-добре в компания. Първата ми реакция е приятелска и общителна, макар да съм особен и необичаен по своему. Моето човеколюбиво сърце винаги търси начин да съдействува за общото благо. Обикновено смятам, че най-ефективни са колективните усилия. Проявявам се като общителен човек и макар че обичам хората и работя за общия успех, аз го правя някак безпристрастно. Харесвам хората изобщо, а не отделната личност. Възхищението, което предизвикват качествата и нетрадиционността ми, е твърде приятно. Искам да бъда обичан. Ако отношенията ми с някого станат прекалено лични и емоционални, аз се отдръпвам. Моето мото е: "Хладно и сдържано!"
Всичко съвременно ме интересува. Колкото по-съвременно, толкова по-добре. Обикновено имам късмет с парите, въпреки че не съм особено пестелив. Понякога не постъпвам трърде практично със спестяванията си, но това няма значение. Вселената се грижи за този кръговрат. Веднъж губиш, друг път печелиш. Остави се на съдбата и толкова. Имам склонност да защитавам любимите си теории и да споря за правотата им. Но в борбата се раждат нови идеи и нови начини на тяхното приложение. Най-важно е общото благо, за което непрестанно се боря.
Не обичам да съм център на внимание, защото предпочитам да съм част от обществото. Обичам тесния кръг от приятели с общи идеали и аналитично мислене. Но без ангажименти. Ако отношенията ни се запазят приятелски, аз оставам. Станат ли емоционални, аз изчезвам.
Не съм много романтичен, но често се увличам по романтичните жени. Докато се чувствувам свободен, всичко е наред. Но ако се опитат да се налагат (както споменах, това не би ги затруднило), нещата започват да се влошават. Обичам около мен да има много хора, защото се впускам в обществени и граждански начинания, но ако моята дама се дразни от това, тя рискува да бъде изоставена. Без да влага голяма емоционалност, тя трябва с удоволствие да взема участие в обществените дейности. Трябва да е интелигентна.
МЪЖ С АСЦЕНДЕНТ РИБИ
Аз съм мечтател. Винаги вървя по течението, каквото и да е то. И усещам накъде ме отнася. Първото нещо, което правя, е да разбера каква е посоката му и тутакси тръгвам с него. Моите антени са много чувствителни и аз чета мислите на другите хора. Проницателността ми дава предимство, което не винаги зная за какво да използувам. Залезите, лунната светлина върху водната повърхност, падащата вечер, нощното небе с бляскащите звезди — всичко това ме довежда до транс. Особено ако пийна. Тогава рея поглед в безбрежността и виждам един друг свят. Имам предразположение към поезията и артистичните прояви, обичам музиката, независимо дали свиря или я слушам. Тя действително ме унася.
Непрактичен съм, но се проявявам добре в началната фаза на проекти, които носят пари. Винаги търся нови начини да печеля, защото харча импулсивно — признавам, стигам до крайности, затова трудно се справям с действителността. Но пък винаги мога да започна всичко от начало. Както казват, откъдето дошло, там отишло. Допада ми идеята да печеля пари от артистичните си изяви и полагам големи усилия в тази насока. Необходимо ми е време, за да реша дали да се включа в дадено начинание, но взема ли решение, не се отказвам от него. Често сменям местоживеенето си. Или пребивавам на няколко места и пътувам между тях. Пътуването, особено по вода, ме въодушевява.
Любовният ми живот е от особено значение за мен и открия ли своята дама, аз се отнасям с нея като с принцеса. Тя е винаги много скъпа за мен и единствено достойна да бъде поставена на най-високия пиедестал. Чувствата ми са дълбоки. Обичам заедно да си угаждаме с вкусни и пикантни ястия, а майчинското й отношение не ме притеснява. Тъй като обикновено не съм добре организиран, аз търся жени по-организирани от мен. Те слагат ред в живота ми. Това ми допада, защото ми остава време да се отдам на поезията, да съзерцавам слънчевите залези.
из "Планетите на любовта"


И друго интересно за вас:
Първите 12 дена след рождения ден 
Символично значение за всеки друг знак

Консултации и медитации с Калина Митева се провеждат със записване на телефон: 0894692333

Вариантът с онлайн консултирането се запазва за всички желаещи от други градове и места. За записване скайп: syvetnikНяма коментари:

Публикуване на коментар